Close

Konkurrenceregler

Konkurrenceregler for Dansk Amatør Orkesterforbunds (DAO’s)

DM Brass og Koncertstævne Danmarksmesterskaberne for brassbands

Gældende fra marts 2018

 

Formål

Formålet med DM Brass og Koncertstævne er:

 • at inspirere danske brassbands til fortsat udvikling af deres musikalske og tekniske niveau.
 • at styrke det musikalske og sociale fællesskab mellem danske brassbands og dermed virke som samlende musikalsk aktivitet for orkestertypen og for DAO’s medlemsorkestre.
 • at kåre det bedste brassband i konkurrencens forskellige divisioner, således at det bedste brassband
 • i Elitedivisionen kåres til Danmarksmester og kvalificerer sig til deltagelse ved European Brass Band Associations europamesterskab for brassbands (EBBC) det følgende år i april/maj.

 

Generelt

DM Brass og Koncertstævne afholdes hvert år første weekend i november (fredag og lørdag), hvor første konkurrencedag (fredag) tidligst kan være 1. november.

 

Invitation og tilmelding

DM Brass og Koncertstævne er åben for tilmelding for danske brassbands, der er medlem af DAO iht. de til enhver tid gældende vedtægter for DAO.

Orkestre kan tilmelde sig en særlig koncertdivision uden for selve konkurrencen. Praktiske og tidsmæssige omstændigheder kan begrænse antallet af deltagere i koncertdivisionen, idet afviklingen af DM vægter højest. DAO’s bestyrelse træffer afgørelse om, hvilke og hvor mange orkestre der gives plads til i koncertdivisionen.

Invitation til DM Brass og Koncertstævne med information om tilmeldings- og deltagergebyr, tidsfrister, foreløbig afviklingsplan for konkurrencen m.v. offentliggøres på DAO’s hjemmeside senest den 1. maj forud for konkurrencen, hvor det også fremgår, hvordan orkestrene tilmelder sig.

Tilmelding til DM Brass og Koncertstævne skal være DAO i hænde senest den 1. juni forud for konkurrencen.

Ved rettidig tilmelding forstås, at orkestret senest ved tilmeldingsfristens udløb:

 • har oplyst, hvilken division orkestret ønsker at stille op i
 • har angivet det omtrentlige antal af musikere, som orkestret forventer at deltage med
 •  har indbetalt tilmeldingsgebyr på kr. 1.500 til DAO’s bankkonto

Ved tilmeldingen skal orkestret angive, at orkestret er bekendt med de til enhver tid gældende konkurrence- og stævneregler samt de i invitationen offentliggjorte tidsfrister frem mod konkurrence og stævne. Overtrædelse af konkurrencereglerne og udmeldte tidsfrister kan medføre diskvalifikation og udelukkelse fra konkurrence og stævne, medmindre forsinkelsen er forårsaget af DAO.

Tilmeldte orkestre kan frem til og med 31. juli ændre i sin tilmelding, f.eks. ændre den division, som orkestret ønsker at stille op i.

Tilmeldte orkestre i konkurrencen skal senest den 31. juli oplyse titel, komponist, forlag og forventet spilletid på orkestrets selvvalgte opgave.

Tilmeldte orkestre kan frem til og med 30. september trække sin tilmelding til DM Brass og Koncertstævne tilbage. Såfremt et tilmeldt orkester trækker sin tilmelding tilbage, refunderes det allerede indbetalte tilmeldingsgebyr ikke.

Annullerer et orkester sin tilmelding efter den 30. september, opkræves hele deltagerbetalingen, trods at orkestret ikke deltager.

Divisioner og kvalifikation

Konkurrencedelen af DM Brass og Koncertstævne afvikles inden for fire divisioner:

 • Elitedivision
 • 1. division
 • 2. division
 • 3. division

Alle deltagende orkestre kan frit vælge division, idet dog førstegangsdeltagende orkestre højst kan tilmelde sig 1. division. Hvis et orkester i en af de 3 øverste divisioner opnår færre end 75 point, skal det rykke en division ned ved næste deltagelse i DM.

 

Orkestrets besætning og deltagende musikere

Alle deltagende orkestre bør deltage med en besætning og instrumentering, der afviger mindst muligt fra standarden for besætning og -instrumentgruppering for et brassband, så længe det spillede værk ikke foreskriver andet – dvs.:

 • 1 Eb-kornet
 • 9 Bb-kornetter
 • 1 Flygelhorn
 • 3 Althorn
 • 2 Barytoner
 • 2 Euphonier
 • 3 Basuner
 • 4 Tubaer
 • 4 Slagtøjsspillere

Orkestre i Elitedivision kan kun deltage med max. 35 musikere inkl. slagtøjsspillere.

Alle deltagende orkestre må kun deltage med musikere, der er registreret som medlem af orkestret, og er registreret i DAO’s medlemsdatabase senest 4 uger før konkurrencen (torsdag kl. 23:59). Udtræk fra DAO’s medlemsdatabase 4 uger før konkurrencen (fredag kl. 00:00) vil danne grundlag for orkestrets deltagerlister til konkurrencen.

For deltagende orkestre i Elitedivisionen gælder, at medlemmerne skal have dansk statsborgerskab eller have fast bopæl i Danmark, Sydslesvig eller Øresundsregionen.

Hvert orkester tildeles 2 wildcards, som orkestret kan anvende i tilfælde af sygdom, udtræden af orkester eller andet forfald senere end 4 uger før konkurrence. For disse 2 wildcards bortfalder ovenstående tilknytningskrav.

Ingen musiker kan deltage i mere end ét orkester i Elitedivisionen. Dette gælder også eventuelle musikere deltagende som wildcards.

Interne rokeringer inden for orkestrets instrumentgrupper og blandt orkestrets tilmeldte musikere betragtes ikke som brug af wildcard.

 

Kontrol af deltagende musikere

Senest ved orkestrets. Deltagerlisterne skal indeholde underskrifter for alle deltagende musikere, som orkestret deltager med ved konkurrencen, inkl. wildcards men ekskl. dirigent. Urigtige oplysninger afgivet før eller under konkurrencen kan medføre diskvalifikation fra konkurrencen. Orkestret kan derved kun deltage uden for konkurrence.

Ved indgangen til opvarmningslokalet på konkurrencedagen underskriver orkestrets musikere inkl. wildcards igen deltagerlisten for orkestret. Alle inkl. wildcards skal tillige forevise gyldig billedlegitimation.

 

Afviklingsprincip

Hvert orkester skal ved DM for Brass spille et pligtnummer og et selvvalgt værk som anført i konkurrencens afviklingsplan.

Alle orkestre kan frit vælge eget selvvalgt værk. Intet orkester må fremføre samme selvvalgte værk ved to på hinanden følgende års DM for Brass-konkurrencer.

Orkestrets selvvalgte værk bør have en mindstesværhedsgrad som angivet herunder:

 • Elitedivision: Kategori E
 • 1. division: Kategori D
 • 2. division Kategori C
 • 3. division: Kategori: B

Pligtnummeret i hver division vælges af DAO’s Musikudvalg og offentliggøres 12 måneder før konkurrencen.

Orkestrene sørger selv for indkøb af noder.

DAO stiller visse større slagtøjsinstrumenter til rådighed under konkurrencen iht. udsendt slagtøjsliste.

Alle deltagende orkestre skal gøre brug heraf. Orkestre, som erstatter med eget slagtøj, kan blive diskvalificeret.

Hvis et orkester ikke er klar på scenen senest 5 minutter efter det programsatte spilletidspunkt for orkestret, og forsinkelsen skyldes et af orkestret selvforskyldt forhold, fratrækkes 1,0 point hos hver dommer.

Hvis et orkester eller dets musikere efter orkestrets fremførelse bevidst forsinker konkurrencensafvikling fratrækkes 1,0 point hos hver dommer.

Orkestre i koncertdivision spiller et eget selvvalgt program. Disse orkestre skal også benytte det slagtøj, der er stillet til rådighed.

 

Bedømmelse

Pligtnummer og selvvalgt værk bedømmes særskilt.

Bedømmelsen af orkestrenes præstationer foretages af et dommerpanel på tre personer. Dommerpanelet udpeges af DAO’s Musikudvalg. Dommernes kendelser er inappellable.

Bedømmelsen i Elitedivision sker som lukket bedømmelse (”dommer-i-boks”). Bedømmelsen i 1., 2. og 3. division sker ved åben bedømmelse.

For såvel pligtnummer og for hvert selvvalgt værk giver hver dommer et pointtal. Hver dommer kan maksimalt give 100 point for såvel pligtnummer som selvvalgt værk. Pointtallet udregnes som summen af de tre dommeres pointtal divideret med tre. Slutresultatet angives som et tal med én decimal.

Dommernes pointgivning resulterer i en placeringsrækkefølge i hver division. I tilfælde af at to eller flere orkestre inden for en division har opnået samme pointtal, er pointtallet for pligtnummeret udslagsgivende.

Således skal pointtallet for pligtnumrene i hver division være forskelligt, så der med sikkerhed kan udpeges en vinder i hver division.

Sammen med pointgivningen giver dommerne en rimeligt fyldestgørende skriftlig vurdering af det enkelte orkesters præstation. Dommerkommentarer samt resultater udleveres til det enkelte orkester umiddelbart efter præmieoverrækkelsen ved konkurrencens afslutning.

Orkestrenes placering samt opnået pointtal i hver division offentliggøres i forbindelse med præmieoverrækkelsen.

I Elitedivisionen kåres det orkester, som har opnået højest pointtal, som Danmarksmester. I alle divisioner modtager de tre bedst placerede orkestre præmie med inskription, forudsat at mindst tre orkestre deltager i konkurrencen i den pågældende division.

Orkestre i koncertdivisionen modtager en mundtlig og så vidt muligt også en skriftlig bedømmelse fra 2-3 dommere.

 

Spillerækkefølge og lodtrækningsprincip

Spillerækkefølgen for orkestrene i hver division fastlægges ved lodtrækning.

Spillerækkefølgen for Elitedivision afgøres ved lodtrækning på dagen for konkurrencen iht. den endelige afviklingsplan. I Elitedivisionen foretages separat lodtrækning for hhv. pligtnummeret og selvvalgt værk.

Spillerækkefølgen for 1., 2. og 3. division afgøres ved lodtrækning 4 uger før konkurrencen. De enkelte orkestre inden for hver division kan herefter eventuelt indbyrdes aftale at bytte spilletidspunkt indtil 14 dage før konkurrencen. Ændringer skal meddeles DAO senest 14 dage før konkurrencen.

Der kan ikke byttes spillerækkefølge fra 14 dage før konkurrencen.

Lodtrækning om spillerækkefølge i alle divisioner sker efter følgende princip:

 1. Først udtrækkes Orkesternummer svarende til nummereret orkesterrækkefølge i alfabetisk orden.
 2. Dernæst udtrækkes Spillerækkefølge som det nummer, det udtrukne orkester skal spille som i konkurrencen.

 

Rettigheder til lyd- og videooptagelse

Alle rettigheder til lyd- og videooptagelser ved konkurrencen tilfalder DAO. DAO forbeholder sig ret til at offentliggøre alle orkestres fremførelser ved konkurrencen f.eks. på DAO’s hjemmeside.

Spørgsmål og protester

Alle spørgsmål og protester afgøres af DAO’s Musikudvalg.

Protester skal indgives skriftligt og indleveres personligt til DAO’s Musikudvalg på konkurrencedagen.

Ankemulighed

Anke over DAO’s Musikudvalgs afgørelser samt øvrige klager over misligholdelse af konkurrenceregler m.m. tilstilles skriftligt til afgørelse i DAO’s bestyrelse senest 48 timer efter stævnets afslutning.

DAO’s bestyrelse afgiver sit svar skriftligt inden én uge efter klagens modtagelse.

Medlemmer af DAO’s bestyrelse, som selv har deltaget i konkurrencen, er at betragte som inhabile i eventuelle klagesager.

 

Således vedtaget af DAO’s bestyrelse den 18. februar 2018.

 

Tove Leininger

Formand